ترجمه آسان وسریع | دسته بندی غذادستوارت طبخ آشپزایرانی| Daste bandi ghazahaye irani
گزيده اي از : ترجمه آسان وسریع
تبلیغات - Tablighat - Advertise
نتیجه جستجو برای حرف ( تعداد نتایج 2 )
حرف تعريف معين (Definite article) | گرامر

حرف تعريف معين (Definite article)

حرف تعريف معين شامل the مي‌باشد که همواره پيش از اسامي مفرد و جمع، يا پيش از اسامي قابل شمارش و غيرقابل شمارش به يک صورت بکار مي‌رود. در جدول زير به تفاوت بين the و a دقت کنيد:

 

غير قابل شمارش

قابل شمارش جمع

قابل شمارش مفرد

 

the water

the cats

the cat

معين

water

cats

a cat

نامعين

 

موارد کاربرد حرف تعريف معين (the)

1- وقتي که قبلاً به چيزي اشاره کرده باشيم:

 • We saw a strange bird at the zoo. The bird was blue!
  (پرنده عجيبي در باغ وحش ديديم. آن پرنده آبي بود!)

2- وقتي كه هم گوينده و هم شنونده مي‌دانند که درباره چه صحبت مي‌شود، حتي اگر قبلاً به آن اشاره‌اي نشده باشد:

 • 'Where's the dog? 'It's in the garden.'
  (سگ (يا سگه) کجاست؟ در باغچه است.)

3- وقتي که به چيزهايي اشاره مي‌کنيم که مي‌دانيم تنها يکي از آن وجود دارد:

the sun, the earth, the moon, the sky, the stars, the sea, the South Pole

4- قبل از اسمي که به واسطه کلماتي که بعد از آن مي‌آيند شناخته مي‌شود:

 • The hotel where I stayed was excellent.
  (هتلي که در آن اقامت داشتم عالي بود.)

 • The man sitting over there is my husband.
  (مردي که آنجا نشسته است شوهر من است.)

 • The car that I bought last week has broken down.
   
  (ماشيني که هفته قبل خريدم خراب شده است.)

5- قبل از صفات عالي، اعداد ترتيبي، only و same:

the highest mountain,  the first time,  the last chapter,  the same colour, 
the only
child

6- همراه با صفات براي اشاره به يک گروه يا طبقه از مردم:

the young (جوانان)     the old (پيران)    the poor (فقرا)    the unemployed (بيکاران)
the English
(انگليسيها)    the Japanese (ژاپنيها)

 

تنها برخي از اسامي ملتها داراي يک صفت مانند English و Spanish هستند. براي بقيه ملتها از يک اسم که به -s ختم مي‌شود، استفاده مي‌کنيم، مانند the Indians و the Iranians.

 

7- به همراه برخي از اسامي جغرافيايي مانند رشته کوهها، مجمع‌الجزايرها، درياها، اوقيانوسها، رودخانه‌ها و ...:

 

the Andes

رشته کوههاي آند

  the Indian Ocean اوقيانوس هند
  the Persian Gulf خليج فارس
  the Canary Islands جزاير قناري
  the Red Sea

درياي سرخ

  the Suez Canal کانال سوئز
  the (River) Thames رودخانه تامز
  the Sahara (Desert) صحراي آفريقا

 

حذف حرف تعريف معين (the)حرف تعريف معين the

در موارد زير حرف تعريف the مورد استفاده قرار نمي‌گيرد:

1- به همراه اسم افراد:

Ann, James, Brian Jackson

ولي آنجا که اسامي افراد بصورت جمع مي‌آيد از the استفاده مي‌کنيم:

the Johnson's  خانواده جانسون, the Smiths خانواده اسميت

2- قبل از اسم مکانها، البته به جز مواردي که در بالا به آنها اشاره شد. به عنوان مثال:

 

Asia, Africa, Europe, North America

قاره‌ها

Brazil, Japan, Pakistan

کشورها

Sicily, Bermuda, Kish

جزيره‌ها
 (و نه مجمع‌الجزايرها)

London, Tehran, Cairo

شهرها

Everest, Alborz, Kilimanjaro

کوهها
(و نه رشته‌کوهها)

 

تنها در مورد اسم کشورهايي که مفرد باشند the حذف مي‌شود. پيش از اسم کشورهايي که حالت جمع دارند از the استفاده مي‌کنيم:

the United States, the Netherlands, the United Arab Emirates

همچنين اگر بخواهيم در اسامي کشورها از کلماتي از قبيل Republic، Kingdom و غيره استفاده کنيم باز هم بايد the را بکار ببريم:

the Czech Republic, the United Kingdom

 

3- به همراه اسم زبانها:

Farsi, English, French, Arabic

4- به همراه اسم وعده‌هاي غذايي مانند صبحانه و ...:

breakfast, dinner, lunch

5- در مورد جاهايي مانند bed، sea، work، prison، court، hospital، church، school و ... اگر منظور ما کلي باشد، در اينصورت از the استفاده نمي‌شود:

 • I go to school by bus.
  من با اتوبوس به مدرسه مي‌روم. («مدرسه» به طور کلي و نه يک مدرسه خاص)


نوشته شده توسط پویا در 22 مهر 1387 ساعت 22:17
حرف تعريف نامعين (Indefinite article) | گرامر

حرف تعريف نامعين (Indefinite article)

حرف تعريف نامعين شامل a و an مي‌باشد.

حرف تعريف a قبل از يك حرف بي‌صدا بکار مي‌رود:

a car, a man, a bus, a house

حرف تعريف an قبل از يک حرف صدادار (a,e,i,o,u) بکار مي‌رود:

an apple, an actor, an animal, an old man

 

1- در کلماتي مانند honest، hour، honour و ... حرف h تلفظ نمي‌شود (غير ملفوظ)، بنابراين همراه با آنها حرف تعريف an مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

an hour, an honourable man

2- كلماتي مانند useful، unit، university، union، European و ... با اينکه با حروف صدادار شروع مي‌شوند، ولي حرف اوليه آنها مانند «you» تلفظ مي‌شود. بنابراين آنها با حرف تعريف a مورد استفاده قرار مي‌گيرند:

a university, a useful book

a يا an تنها قبل از اسامي مفرد قابل شمارش مي‌آيند:

a book, a happy boy, a famous actor

براي اسامي جمع، بجاي a يا an، يا از some استفاده مي‌کنيم و يا اصلاً هيچ کلمه‌اي را بکار نمي‌بريم:

 • It's a cat.  It's a dog.  And it's a monkey.
  but: These are all animals.

 • a horse,  some horses

 

موارد کاربرد حروف تعريف نامعين (a يا an)

1- هنگاميکه براي اولين بار به کسي يا چيزي اشاره مي‌کنيم از a يا an استفاده مي‌کنيم. اما وقتي که به همان چيز دوباره اشاره مي‌شود، بايد از the استفاده کرد:

 • I bought a new shirt yesterday. But my wife thinks the shirt doesn't fit me.
  (ديروز يک پيراهن نو خريدم. ولي همسرم فکر مي‌کند که آن پيراهن اندازه من نيست.)

 • Once I had a really big dog. But the dog wasn't very useful, so I gave the dog to a friend.
  (زماني يک سگ خيلي بزرگ داشتم. اما آن سگ خيلي مفيد نبود، براي همين سگ را به يک دوست دادم.ا)

2- وقتي كه به يك چيز مفرد اشاره مي‌شود از a يا an استفاده مي‌کنيم. در اين حالت همان معني one يا «يک» را مي‌دهد (در مقايسه با three، two و ...):

 • I'd like an apple and two oranges.

 • Yesterday I bought three  pencils and a notebook.

3- در اصطلاحات عددي خاص:

 

a half

يک دوم

  a third يک سوم
  an eighth يک هشتم
  a couple يک جفت
  a dozen يک دوجين
  a hundred صدتا
  a thousand هزارتا
  a million يک ميليون

4- هنگام اشاره به يک عنصر خاص از يک گروه يا طبقه:

الف. همراه با اسامي شغلها:

 • She's a doctor.

 • My father is a teacher.

 • Are you an engineer?

ب. همراه با مليتها و مذاهب:

 • I'm an Iranian.

 • You are a Chinese.

 • She is a Catholic.

5- همراه با کلمات و اصطلاحات مربوط به مقدار و کميت:

  a few (of)

a lot (of)

  a little (of)

a (great) deal (of)

  a bit (of)

a number (of)

6- همراه با اسامي مفرد قابل شمارش و پيش از کلمات what و such:

 • What a beautiful day! (چه روز زيبايي!)

 • What a strange friend you have! (عجب دوست عجيبي داري!)

 • Such a pity! (چه حيف شد!)


نوشته شده توسط پویا در 22 مهر 1387 ساعت 22:15
تبلیغات - Tablighat - Advertise
تفال - Tafaol - به سه زبان - in Three languages - فارسی - finglish - English | مقدمه

قابل توجه علاقمندان به شعر حافظ لازم پيش از تفال مجدد :
1- پنج صلوات بفرستيد
2- سوره حمد را خلوص نيت بخواندي
3- بر شهداي اسلام صلوات بفرستيد
4- ضمن خلوص قلب نيت کنيد
5- از قبل صفحات زوج و فرد را درنظر بگيريد و آنگاه ديوان را بگشاييد.

1- Dispatch Five Salavat
2- Read Sura Hamd with Sincerity
3- Dispatch salavat for Quran martyrs
4- the purity of your intentions Heart
5- before even and odd pages, and then consider the open court.

لطفا دیدگاه ارزشمند خود در خصوص ترجمه آسان وسریع بفرمایید
نوشته هاي پيشين
:: توجه :: براي مشاهده هر پوشه يا مطلب کافيست بروي عنوان آن کليک نمائيد تا باز يا بسته شود
صفحات:
صفحه بعدي - صفحه شانسي - صفحه قبلي
ليست برچسبهاي وبلاگ
برای - alfabeto - هندسی - people - آنلاین - تفاوت - دستور - متداول - جملات - books - دهیم - واژگان - passive - کاربرد - اشاره - نوشتن - تلفظ - چامسکی - doing - نامعین - idiom - فارسی - روش - object - زیبای - esl - cats - einen - چطور - your - nahjul - گذشته - تصویری - جامع - انگلیسی - طنز - پویا - باید - انعکاسی - اهمیت - نویسنده - ابزارها - finger - پایه - importanti - کامپیوتر - toefl® - bag - ielts - when - بی‌قاعده - متون - demonstration - chickens - دریافت - cat - pull - امریکایی - adjective - کودکان - بدن - ترجمه - single - کدام - tags - آموز - auf - blick - english - خودآزمایی - مقاله - اینترنتی - voice - هوش - برجسته - count - ماشینی - head - the - ساختواژه - حشرات - آینده - امامی - غذاها - لغات - سبزیجات - اولین - رباعیات - past - certificate - معرفی - cake - قله - معناشناسی - overview - lost - چیست - اهلی - all - pigs - subject - ادب - پادکست - لهجه - شنیداری - once - کوتاهی - شخصی - نهج - pan - stones - بیست - صوتی - give - صطلاحات - story - زیبا - شرطی - صورت - stick - نشانه‌های - speech - ترین - نوشتار - تمرین - دلایل - فراگیری - جمع - american - simple - فیلم - وحشی - الفبای - گفتارهایی - کمکی - آواشناسی - شامل - آشنازدایی - formal - ویژه - shouldn - ioni - مجهول - fish - اصلی - قدرت - کلاسیک - کریم - wolf - توان - keep - com - کرد - بگیریم - shoulder - رایگان - موسیقی - تکرار - نگاری - جدول - podcast - into - not - سفارش - نامنظم - color - pdf - throat - تاریخ - nella - ایا - ادبیات - سینمایی - test - آمریکاپی - نقلیه - with - عالی - expressions - مفعولی - قیاسی - piece - خانه - don - open - زمان - هموندیprosodic - نگاهی - عدد - مصنوعی - پسوند - live - پیشوند - مربوط - شمارش - آشنا - someone - indefinite - هها - prefix - لینک - mouth - افراد - طریق - ونامعین - دارالترجمه - زمانهای - fce - features - hair - اساس - moon - لیستی - کاهش - first - short - حرف - درباره - تمام - آثار - ماهی - مشکل - داستانهای - neck - جهان - فاعلی - الفبا - pronuncia - نوام - آیا - pronounciation - morphology - قابل - ۱۸۰ - نامه - ghadir - ترفندهای - خانواده - lingua - نشانه - بخشیم - سیندرلا - tongue - alphabe - آیلتس - lamb - present - leg - دیکشنری - گفتاری