ترجمه آسان وسریع | دسته بندی غذادستوارت طبخ آشپزایرانی| Daste bandi ghazahaye irani
گزيده اي از : ترجمه آسان وسریع
تبلیغات - Tablighat - Advertise
grammer | اصول و روش ترجمه

گرامر

مقدمه :article

دو نوع دستور داریم : دستور گشتاری trans formational grammer

                           دستور سنتی traditional grammer  

 

 دستور گشتاری بر پایه علمیست و کار آن بررسی علمی زبان است

دستور گشتاری دو نوع است  1. زرف ساخت یا زیر ساخت deep structure

2.رو ساخت   surface structure

قواعد گشتار در جمله زیر ساختی گشت یا تحول ایجاد می کند و جمله زیر ساخت را به رو ساخت تبدیل میکند گشتار گویند تا جمله ای بی ریخت را به زیبا ترین جمله تبدیل کند .

زرف ساخت : آنچه که در ذهن ماست

و آنچه که بر زبان آورده میشود : رو ساخت ------------آنچه که ما میبینیم و به زبان می آوریم

ابزار فکر چیست ؟ زبان                      واحد زبان : جمله

 

 

گفتار درونی : enternal speech  یعنی اگر فکر را عمدا متمرکز کنیم و با خود حرف بزنیم .

جمله زیر ساختی از سه چیز تشکیل شده 1. meaning concept  -------------semantic

                                                 2.lexican --------------وازگان

قواعد روساختی ( گروه روساختی ) ---------- قواعد ساخت سازه ای 3.phrase structure rules

آن قواعد و ترتیب قرار گرفتن را قواعد رو ساختی مینامند                      p.s. r

 

قواعد ساخت تحلیل سازه ها  :analyzing structure rules.

قواعد زیز مقوله ای              subcategorical structure    یک مفهومی که  در ذهن متبلور میشود

 

 

سیستم : مجموعه ای از اجزا که باهم روابطی دارند .

سیستم زمانی پیچیده است که به اجزای آن اضافه شود یا ساختار آن بیشتر شود و زمانی ساده است که از اجزای آن کم شود

 قواعد سنتی --------------s--------s----------v------  adjective-----------adverb--------------adverb--------adverb

                                              N                                                    manner                  place             time

دستور گشتاری بصورت اسم و فعل است .

 

دستور جهانی               u.g ----------------universal grammer  دستوریست جامع که در همه جا پیاده شده است

یا contrastive analyzing       تحلیل مقابله ای


نوشته شده توسط پویا در 16 مهر 1387 ساعت 01:03
روش ترجمه the , a , an | اصول و روش ترجمه

ابتدا برای ترجمه از ابتدایی ترین چیز (اسم ) شروع می کنیم .

عزیزان توجه کنین که اگر بخوانید خیلی هم ساده هست به این کلمات نگاه نکنین که مثل غوله ولی جدا مطالعه کنین خیلی شیرین و شیواست

 

 

اسم به صورت فردی ظاهر می شود که در ترکیب با وازه های توصیف کننده  اسم :مثل (میز بزرگ ) اسم را توصیف می کند . توصیف کننده ( modifires)

Modifires همراه با اسم گروه اسمی تشکیل می دهند  :توجه کنید   اسم +modifires------------تشکیل np یعنی گروه اسمی می دهد .

Np (noun group) باید یک هسته اسمی و یک modifier داشته باشد.

Np------------head noun ---------pre-----------------------modifire---------post

Post یعنی بعد از هسته اسمی و pre یعنی قبل از هسته اسمی

Head noun عنصر اجباری هست post , pre عناصر اختیاری هستند می توانند باشند یا نباشند .

 

Modifier .  noun  بر اساس نظام ترجمه طبقه بندی می شوند نه بر اساس گشتار

 

M1 :modifier 1-----------article -----------------a , an ,in definite  نامعین

The --------------definite article  نامعین

 

 

و به جز این عناصر معین و نامعین که در پست قبلی توضیح دادم ( مادیفایرها )  یعنی توصیف کننده های اسمی  مادیفایرهای 2 3 و 4 هم هستند که انشالله بزودی تو ضیح خواهم داد .

 

 

 

در فارسی حرف تعریف وجود ندارد و به جای ان ادات معرفه ساز و ادات نکره و جود ندارد . هیچ زبانی کاملتر از زبان دیگری نیست

زبان زمانی کاملتر هست که قواعد کمتری دارد .

در فارسی وجه اخباری – وجه التزامی – وجه امری – اما در انگلیسی التزامی نیست

در فارسی ادات معرفه ساز با معادل  the  و در ادات نکره ----a , an  می باشد . توجه کنید قبلا هم توضیح دادم

 در دات نکره سازی نکره مثل کتابی به جای یک می اید اگر ی جواب نداد 2. می رویم سراغ دومی که یک نکره است که یک وحده نیست بلکه یک نکره ساز است .

 

  اگر جواب نداد سراغ سومی که در فارسی با حالت کلی  general  حرف بزنیم .

مثل محصل باید اینجوری باشد چون علامتی ندارد نشانه نکره هست .( فقط در حالت کلی )  شناخته شده

 

 

 

 

 

1. the  ترجمه اش این است که ترجمه نشود .2. در فارسی صفات اشاره( demonstration adjective ) معنی شود به معنی این و آن 3. اگر جواب نداد در سبک عامیانه مثل خودکاره خیلی خوشگله

 

اما اگر بگوییم ( یک خودکار خریدم ) نکره است 4. می توان از وازه هایی مثل مسکور ( هم برای ادم و هم غیر ادم ). مذبور ( برای ادم ) استفاده  کرد .

1.                                                                                             there was a man on the street

2.                                                                                             2.the man had a big hat

3.                                                                                              ان مرد – یا مرد مذبور داشت کلاهی بزرگ . ویا بگوییم مرد کلاه بزرگی داشت .

4.                                                                                              


نوشته شده توسط پویا در 16 مهر 1387 ساعت 01:03
داستان کوتاه short story | داستان
The Ass and the Grasshopper   

An Ass having heard some Grasshoppers chirping, was highly enchanted; and, desiring to possess the same charms of melody, demanded what sort of food they lived on to give them such beautiful voices. They replied, "The dew." The Ass resolved that he would live only upon dew, and in a short time died of hunger.

نوشته شده توسط پویا در 16 مهر 1387 ساعت 01:02
ترجمه صفات اشاره demonstration | اصول و روش ترجمه

) صفات اشاره : this ---that                        those--------thise                         such ---------such as

 

                                                             چنین                چنان                           این                ان                             ان           این

 

 

گاهی وازه the same و  the very  که قبل از اسم به معنی همین و همان استفاده میشود .

 

   These books------------------این کتابها

در فارسی چه جمع چه مفرد این و ان استفاده میشود .

 

M3 . quantitive  کیفیت نما هستند  quantifier . و compound ترکیبیها و numerals اعداد

Quntifire  بر 3 دسته تقسیم هستند . 1. ساده   simple ---------مانند  some –any- many-more-most –

Less- little- few- several-

 

در قابل شمارش (s) some نکره ( یک دانه ) است مثل  some book  کتابی

Some  با اسم قابل شمارش مفرد (ی) نکره تلفظ میشود مثل some men  مردی

وازه های some times  بعضی اوقات        some times زمانی . وقتی          some body فردی معنی مجازی یا دستوری دارد

Some how به هر نحوی  some what                     تا امدازه ای . به مقداری. کمی

 

با اسامی قابل شمارش جمع به معنای ( برخی –تعدادی –چند ) مثل some books برخی کتابها 

با اسامی غیر قابل شمارش به معنی مثل some sugur  مقداری شکر

 

 

Any  2 معنی دارد . 1. هر 2. هیچ . اگر جمله منفی و سوالی باشد ترجمه اش هیچ است

3. اگر جمله مثبت باشد به معنی هر است .  it is in any book  ان در هر کتابی هست        


نوشته شده توسط پویا در 16 مهر 1387 ساعت 01:02
صفات ساده . تفضیلی و عالی | آموزش انگلیسی
صفات ساده .  تفضیلی و عالی

Many        به معنی تعداد زیادی

Much        به معنی مقدار زیادی

More  در این مثال دقت کنید . چون (s) جمع و قابل شمارش است کمیت نما و چون beautiful  بیش از یک هجا دارد . معانی رو دقت کنید :

More   beautifu l  flowers           

                             Adj            adv

 معنی 1. تعداد بیشتری گل زیبا

  2. گلهای زیبا تری در حالت دوم قید

More  با اسامی غیر قابل شمارش به معنی مقدار بیشتری  مثل more sugure مقدار بیشتری شکر

 More  با اسامی قابل شمارش به معنای تعداد بیشتری  more books تعداد بیشتری کتاب

 

در اینجا کمیت نما نیست چون (s) ندارد . مثل more    expensive  bag  پس معنی قید دارد. کیف گرانتری

اما اگر (s) داشت به معنای تعداد بیشتری کیف گران

 

در این مثال کمیت نما است بخاطر (s) و چون  more happy boys

Happy به y ختم میشود یک هجایی است قید نیست پس یک معنا دارد. تعدا بیشتری پسر

در اینجا چون happy باید er  اضافه شود   er  ندارد پس قید معنی نمیشود  .

 

 More motivated people .

People  جمع و مفرد یکی است پس متهم است به معنای تعداد بیشتری افراد  با انگیزه .

قید نیز هست (مردم با انگیزه تر ) این معنی بدی است پس به همین خاطر نمی نویسیم .

 

اگر  more than بیاید . کمیت نما میشود منتهی . تفضیلی .

 

در این مثال more interesting  novel

کمیت نما نیست چون (s) ندارد به معنای رمان جالبتر

اگر s داشت به معنای تعداد بیشتری رمان جالب

 

در این مثال more expensive liquid .

غیر قابل شمارش پس ابهام دارد. مایع گران قیمتر .

وازه های مختوم به ای و واو اصلا ابهام ندارد .

 نکات گرامری

 

در اینجا چند نکته رو در مورد تک سیلابی و چند سیلابی در صفات تفضیلی و صفات عالی یاد اور می شویم

در صفات تفضیلی ( comparative adjevtives ) تک سیلابی 1 syllable   یا کلمات کوتاه  ahort word مانند:

Slow+ er -----------------slower                                                                   

Big+er----------------biger                                                                        

Nice+er-----------------nicer                               +than                   

 


نوشته شده توسط پویا در 16 مهر 1387 ساعت 01:01
صفات ( adjectives) | آموزش انگلیسی

 تک سیلابیها  short word  در صفات عالی ( superlative adjectives )  est  می گیرند .مانند :

Long+ est ---------------longest  

Hot+est------------- hottest

Easy+est------------------easiest

Hard+est--------------------- hardest

اینها اما  than  نمی گیرند

 

 و اما  در عالی معنی می شود بلند ترین . گرمترین ...........

 

 

 و اما در چند سیلابیها یا به اصطلاح کلمات بلند  long word  

     عالی                                                     تفضیلی                                                    ساده

 Simple                                            comparative                                     superlative    

The most colorful                                 more colorful                                       colorful

The most delicious                               more delicious                                   delicious

The most beautiful                              more beautiful                                      beautiful

The most interesting                             more interesting                              interesting

The best                                                   better                                                  good

The worst                                                 worse                                                    bad  

 در صفت ساده ترجمه میشود رنگی . در تفضیلی رنگین تر . و در عالی نگین ترین یا رنگینتر از همه

در ضمن این ful , ious ing  علامت ضفت می باشند در برخی موارد .

 

 

Less صفت حائز ارزش نیست .شرایط ابهام به هسته به هسته  اسمی  بستگی دارد

 

اگر هسته اسمی  s جمع باشد ابهام و اگر اسمی قابل شمارش مفرد ابهام ندارد.

Less  big apples 1.

 تعدادکمتری سیب بزرگ  2. سبهای کوچکتر

 مثال دیگر : less beautiful girls

  1. تعداد کمتری دختر زیبا 2.  adv  تبدیل به ک موصولی -------- بند موصولی که  . دخترانی که از زیبایی کمتری بر خور دارند .

 

 Less , more  ساختار مقایسه ای هستند .  comparative

 Less big apple     اسم قابل شمارش نبود ابهام ندارد.

 

Most  هرگز ابهام ندارد اگر داشت باید قبل از ان the  می امد .

 Most  ترجمه می شود خودش اکثر یا گاهی بیشتر و یا بیشتر از همه

مثل:  most interesting stories  اکثر داستانهای جالب

  اگر the  می امد اکثر نداشتیم میشد. جالبترین داستان .

در این مثال : the most happy boys  ابهام ندارد اگر

ابهام داشت  happy  به  happiest  تبدیل 

پس بنابراین   most happy boys  درستتر است

 

 Several  ترجمه فقط به معنی چند    .  several student   چند دانش اموز

 All  به معنی همه یا تمام  چون ضمیر مبهم است  و – ی نکره هم نمی گیرد .

 


نوشته شده توسط پویا در 16 مهر 1387 ساعت 00:59
کمیت نما هها quntitives | اصول و روش ترجمه

No  یک کمیت نما است شروط بر اینکه قبل از هسته اسمی بیاید به معنی هیچ

no student could pass the exam     

he found no book

I gave the book no student

 

 

Quntitive کمیت نما ها شامل : simple . compound ---- a lot of . lots of

 A great of  تعداد زیادی        a large number of تعداد زیادی

A small a mount of    مقدار کمی

 Alarge amount of  مقدار زیادی

Asmall number of  تعداد کمتری

 Most of  اکثر . بیشتر

All the – the whole – alittle- afew

 

 

 

قابل شمارش                                               غیر قابل شمارش

Few  تعدا د بسیار کمی                                   little  مقدار بسیار کمی

 Afew  تعدا کمی . تعدادی                                alittle  مقدار کمی . مقداری

Very few                                                     very little مقدار بسیار  بسیار کمی

 Very few  تعداد بسیار بسیار کمی – تعداد ناچیز است


نوشته شده توسط پویا در 16 مهر 1387 ساعت 00:58
جملات شرطی | آموزش انگلیسی

جملات شرطی

 

 

جملات شرطی نوع اول : آینده واقعی (future real)

 

در این نوع جملات شرطی اگر کاری انجام شود کار دیگری به عنوان نتیجه کار در آینده انجام خواهد شد.

 

فرمول جملات شرطی نوع 1 :

 

 

Afghan ESL

 

 

نکته: همانطور که در فرمول بالا می بینید می توانید جای دو جمله را عوض کنید.

 

نکته 2 : زمان جمله در If- clause همیشه در زمان حال ساده و زمان Main-clause به حالت زمان آینده می باشد.

 

از جمله شرطی نوع 1 برای پیش بینی کاری در آینده به شرط انجام کاری در حال استفاده می شود.

 

 

مثال:

 

If I study more, I will pass my exams

اگر من بیشتر درس بخوانم، قبول خواهم شد.

 

---------

 

If I have any time, I will go with you

اگر وقت داشته باشم، با تو خواهم رفت

 

---------

 

If you practice more, you will learn English sooner

اگر شما بیشتر تمرین کنید، سریع تر انگلیسی را یاد می گیرید.

 

 

جملات شرطی نوع دوم: گذشته یا آینده غیر واقعی (past or future unreal)

 

از جملات شرطی نوع دوم وقتی استفاده می کنیم که موقعیتی که از آن صحبت می کنیم وجود ندارد و غیر واقعی است که در زمان حال وبعضی اوقات در آینده اتفاق می افتد.

 

از جملات شرطی نوع دوم بیشتر برای بیان آرزو ها و خواسته ها و نصیحت کردن استفاده می شود.

 

 

فرمول جملات شرطی نوع 2

Afghan ESL

 

 

مثال:

 

If I were you, I would buy that radio

اگر جای تو بودم، آن رادیو را می خریدم (جای کسی بودن موقعیتی غیر واقعی است) (نصیحت)

 

---------

 

If I had any free time, I would meet you

اگر وقت داشتم، شما را ملاقات می کردم ( این موقعیت وجود ندارد و در حقیقت شما می خواهید بگویید که شما اصلا وقت ندارید)

 

---------

 

If I were rich, I would buy that house

اگر من ثروتمند بودم، آن خانه را می خریدم ( باز هم موقعیتی غیر واقعی، شما در حقیقت نشان می دهید که شما ثروتمند نیستید) (آرزو)

 

---------

 

نکته:  در جملات شرطی نوع 2 فعل های کمکی to be در if-clause همیشه بصورت were بکار می رود.

نکته 2 : در این نوع از جملات شرطی هم می توانید جای clause ها را عوض کنید.

 

 

جملات شرطی نوع سوم: گذشته غیرواقعی (past unreal)

 

جملات شرطی نوع سوم را برای بیان کاری که در گذشته اصلا اتفاق نیفتاده استفاده می کنیم.

 

فرمول جملات شرطی نوع سوم:

 

 

afghan ESL

از جملات شرطی نوع سوم معمولا برای معذرت خواهی و بحث درباره اشتباهات در گذشته استفاده می کنیم.

 

مثال:

 

If I had known you were waiting for a call, I would not have stayed on the line for so long

اگر من می دانستم که شما منتظر یک تماس هستید، زیاد روی خط نمی ماندم. (معذرت خواهی)

 

---------

 

If I had studied more last year, I would have gotten better grades

اگر سال گذشته من بیشتر درس خوانده بودم ، نمره های بهتری می گرفتم (اشتباه در گذشته: درس نخواندن)

 

---------------

 

این بود سه نوع جملات شرطی در زبان انگلیسی

البته جملات شرطی تنها به این سه مورد ختم نمی شود و انواع دیگری هم دارد ...


نوشته شده توسط پویا در 16 مهر 1387 ساعت 00:57
ترجمه اعدادnumerals | اصول و روش ترجمه

اعداد

Numerical ------------cardinal . ordinal

شمارشی     ترتیبی

Cardinal--------------threethousand

کاردینالها همان شمارش اصلی هستند مثل one . two . three. Four  والی همینطور آخر

3th  

  M1

عدد یک کلمه محسوب میشود . بزرگی یا کوچکی ربطی ندارد خودش m1 است.

اگر عدد قبل از اسم واقع شود یک کمیت نما است 5apples  ----5 تا سیب

ولی اگر عدد بعد از اسم واقع شود شماره ان عدد هست مثل apple 5   سیب شماره 5

عدد در انگلیسی اگر جمع باشد معدود هم جمع ولی در فارسی عدد جمع باشد معدود مفرد است

اعداد شمارشی اعداد ی هستند که شمارش انجام می دهیم مثل one . two . three. Four . five . six . seven .eight. nine. Ten . eleven . twelve

Thirteen. Fourteen. Fifteen. Eighteen. Nineteen. Twenty .

 به ترتیب از شماره یک تا 20 هست از شماره بیست به بعد هم خود twenty رو می گوییم و شماره یک رو اضافه می کنیم میشود

Twenty one . twenty two . twenty three.  و همینطور الی اخر مثلا شماره 30 thirty  میشود

Thirty one . thirty two  عزیزان توجه داشته باشند که شماره هایی که به ترتیب شمارش می کنیم

10 .20 . 30 .40 50 . 60  به همه اخر انها یک y  اضافه می کنیم میشود:

Ten.twenty. thirty. Fourty. Fifity. Sixty . seventy. Eighty. Ninty. و

شماره 100 می گوییم hundredهاندرد یا one hundredیکصد

 

هزار هم میشود thousand تاوزند

 

 

Ordinal   ترتیبی

Ordinal --------the first   در اینجا دیگر نمی گوییم شماره یک می گوییم اول یا اولین

Last هم ترجمه میشود آخرین

به ترتیب دقت کنید the first -----second-----thred –forth ----fifth – sixth  دقت کنید از

شماره چهارم به بعد تا شما ره 20 اعداد th اضافه شود خوانده میشود مثل پنجم یا پنجمین . و ترجمه بقیه نیز همینطور خواهد بود

مثل the fifith apple  ترجمه اینها با مین هست قبل از هسته اسمی می ایند بخاطر m1

حال ترجمه از شماره بیست و یکم به بعد چگونه است مثل 21 ترجمه مشود خب ترجمه شماره 20 هست twentieth

که می گوییم عدد بیستم .بیستم یا بیستمین بقیه ترجمه اعداد هم همینطور است ولی

از شماره 21 به بعد twenty first  century بیست و یکمین قرن

                             M2           m1

بقیه هم همینطور twenty second . twenty third. Twenty forth. Twenty fifith حتی

اگر ما به شماره 30 هم برسیم همینطور ترجمه میشود مثل thirty first  که میشود سی و یکم و الی اخر

شماره 100 هم میشود hundredth   


نوشته شده توسط پویا در 16 مهر 1387 ساعت 00:57
ترجمه تاریخ | اصول و روش ترجمه

ترجمه تاریخ

دو فرمول برای ثبت تاریخ وجود دارد فرمول بریتانیایی ddmmyy یعنی day .month.yearروز .ماه. وسال

فرمول امریکایی mm.dd.yy.یعنیmonth.day.yearهر دو حرف نماینده روز و ماه وسال میباشد.

حال اگر بخواهیم بیست ویکم دسامبر 97 را بنویسیم فرض کنید بر عکس سال و ماه خودمون میشود.

حال چنین خواهد شد همیشه سال اخر میاید. 21 december 1997

روش دوم :December 21.1997

عزیزان از روش بالا استفاده کنند بهتر است .ولی

طرق دیگر به شرح زیر می باشد:

   December 21. 1997یا  21 dec.1997

Dec21st. 1997 در اینجا st که گذاشتم منظور میشود 21twenty first هست

21/12/1997  dd.mm.yy.

 

 

طریقه خواندن تاریخ به دین صورت است که هر تاریخی را میتوان کلا به دو صورت خواند:

مثلا21march1997را میتوان چنین خواند:

The twenty-first of march;nineteen-seven

Or:march twenty-first;nineteen ninety-seven

Or:march the twenty- first.ninteen ninety- seven.

 امریکایی ها بیشتر می گویند:march twenty-first. Nineteen ninety-seven

و در عین حال میشنویم:march twenty-one;fourth of july ولی این غیر رسمی informal هست

بالایی formalرسمی تر است.

 

توجه کنید خواندن سال

1997:nineteen ninety-seven;

1904:nineteen hundred and four

1904:nineteen o four

اینک به سال 2000می رسیم خوانده میشود:

2000:year twothousand

2004:year two thousand and four

2019:two thousand and nineteen.

اگر دوستان اینها رو در نظر داشته باشند انشاالله

به طریق نامه نوشتن نیز در اینده نزدیک خواهیم پرداخت.


نوشته شده توسط پویا در 16 مهر 1387 ساعت 00:56
تبلیغات - Tablighat - Advertise
تفال - Tafaol - به سه زبان - in Three languages - فارسی - finglish - English | مقدمه

قابل توجه علاقمندان به شعر حافظ لازم پيش از تفال مجدد :
1- پنج صلوات بفرستيد
2- سوره حمد را خلوص نيت بخواندي
3- بر شهداي اسلام صلوات بفرستيد
4- ضمن خلوص قلب نيت کنيد
5- از قبل صفحات زوج و فرد را درنظر بگيريد و آنگاه ديوان را بگشاييد.

1- Dispatch Five Salavat
2- Read Sura Hamd with Sincerity
3- Dispatch salavat for Quran martyrs
4- the purity of your intentions Heart
5- before even and odd pages, and then consider the open court.

لطفا دیدگاه ارزشمند خود در خصوص ترجمه آسان وسریع بفرمایید
نوشته هاي پيشين
:: توجه :: براي مشاهده هر پوشه يا مطلب کافيست بروي عنوان آن کليک نمائيد تا باز يا بسته شود
صفحات: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  16  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  
صفحه بعدي - صفحه شانسي - صفحه قبلي
ليست برچسبهاي وبلاگ
برجسته - کامپیوتر - دستور - نقل - keep - اماکن - شویم - آیا - ادب - کنیم - making - اعدادnumerals - bone - باید - overview - حروف - adjectives - قابل - ویژه - نامعین - مدت - کلاسیک - تقویت - all - funsioni - عالی - cross - das - the - گفتاری - فهرست - آنها - مقاله - کلمات - ادبی - نام - hatched - houses - کمکی - contonuous - ۱۸۰ - pigs - خواندن - متن - count - دارنده - ماشینی - into - ioni - فاعلی - ملکی - dogs - english - بهترین - drive - ielts - شنیداری - continuous - mouth - موسیقی - گزینه - nیtzliche - امامی - فیلم - چامسکی - زبانشناسی - jump - وسایل - let - tongue - اینترنت - جهان - hat - قدرت - های - آواشناسی - امریکایی - بیستم - horse - سفارش - auf - letters - stick - نهج - پوشاک - پویا - نما - lose - شرطی - پایانه‌های - pronounciation - voice - talk - ترجمه - انگلیسی‌زبان - الفبا - انسان - خانواده - تست - کدام - eye - first - when - pan - ibt - کمیت - استرس - ترفندهای - درباره - ویژگی‌هایی - dont - take - speak - فراگیری - chickens - مفرد - until - درس - حیوانات - تاریخ - دارالترجمه - واژگان - test - روی - ونامعین - انلاین - برای - پیشوند - الفبای - نشانه‌های - اصلی - کرد - مقالاتی - who - چطور - com - افزار - fly - color - نامه - reported - alfabeto - نتایج - cat - شخصی - finger - prache - معناشناسی - subject - بدن - قله - fun - wیrter - تفاوتهای - importanti - نرم - تمرین - witch - your - تفاوت - under - speech - article - خود - throw - غالب - قیدها - سینمایی - موبایل - short - علمی - قیاسی - خواندنی - یاد - نماها - off - passive - چند - something - آنلاین - بدانید - doing - صورت - خودآزمایی - people - demonstration - رشته - talking - american - هندسی - شناسی - حرف - ساده - مولانا - weather - نشانه - someone - فیکشن - ابزارها - طلائی - slap - die - leg - آینده - نظرسنجی - آشنا - بگیریم - would - informal - nella - دریافت - متون - نویسنده - آموخت - sufix - axe - زبانه - ایا - ساختواژه - تصویری - نگاری - میوه - fire - زبان - هها - بی‌قاعده - غیر - تافل - زیبا - content - troy - give - مصنوعی - چیز - beautiful - جمع - definite - میخواهید - and - کودکان - اینترنتی - ارتباط - quntitives - suffixes - تاف - زمانهای - نگاهی - کوتاهی - stress - tags